การทำบุญวันสารทไทยตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเถรวาทของประชาชนในอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น = Making Merit in Sart Thai According to Theravada Buddhist Belief of People in Phon District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
พระครูวิสณฑ์สมณกิจ (ถาวร ยโสธโร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1