การนำหลักเบญจศีลไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาชลบุรี = Students' application of Panca-Sila in daily life, Mahamakut Buddhist University, Sirindhorn campus, Chonburi educational center /

ผู้แต่ง
ชิษณุพงศ์ บุญเฒ่า
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.304 ช-ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ป) 163 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.