ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมพิธีกรรมและการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ = Factors affecting the ceremonial participating and Seif-Restraint on Buddhist holiday : A case study of students in Varaya Alongkorn Rajabhat University /

ผู้แต่ง
ไพศาล แสงจันทร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.336 พ996ป 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 146 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.