ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมสำหรับการบริหารธุรกิจพาณิชยกรรมขนาดย่อม = An analytical study of Buddhist doctrine for small sized business administration /

ผู้แต่ง
ภราดร โรจนเดชานนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1