การปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 ของประชาชนชุมชนบ้านชากยายจีน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี = Living a life according to Pancasila of people in Chackyaijean connunity, Siracha District, Chonburi Province /

ผู้แต่ง
สุเทพ ประสพพานิช
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1