ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร = Students' opinions towards teaching and learning of the Buddhist subject : A case study of Mattayomsuksa 5 of Taweethapisek School, Bangkok

ผู้แต่ง
ศิริพร ถือมั่น
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ศ463ค 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ), 110 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.