ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร = Students' opinions towards teaching and learning of the Buddhist subject : A case study of Mattayomsuksa 5 of Taweethapisek School, Bangkok /

ผู้แต่ง
ศิริพร ถือมั่น
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1