ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อวัดพุทธธรรมรังษี ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม = People's Satisfation towards Wat Ruddhadhamma-Rangsi, Lantakfa Sub-District, Nakhonchaisi District, Nakhonpathom Province /

ผู้แต่ง
พระครูสิริชัยรังสี (ประยุทธ สมฺปยุตฺโต/ทองละมูล)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1