ความเข้าใจเรื่องอริยสัจ 4 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร = The Fourth Level Students' Understanding of Ariyasacca 4 at Wat Pradoonaisongdham School, Bangkok-yai, Bangkok /

ผู้แต่ง
พระสุรภัฏ ปมุตฺโต (เพียวงษา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1