ศึกษาเปรียบเทียบลักธิปฏิบัตินิยมของวิลเลียม เจมส์กับแนวคิดพุทธปรัชญาเถรวาท = A comparative study of the pragmatism of William James and the concept to Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
ศราวุธ ศรีภิรมย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1