การดำเนินชีวิตตามหลักจักร 4 ของนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ = Living a Life according to Cakka 4 of Students in Pomnakarachsawatthayanon School, Phrasamutchedi District, Samutprakan Province /

ผู้แต่ง
พระมหาวิทูร ธมฺมโชโต (แสงอินทร์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1