ศึกษาแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถะในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท = The study of the livingway of leading the life according to the principle of Ditthadhammikattha in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
เถลิงเกียรติ อาภาพรโชติวงศ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1