ศึกษาแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถะในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท = The study of the livingway of leading the life according to the principle of Ditthadhammikattha in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
เถลิงเกียรติ อาภาพรโชติวงศ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 ถ522ศ 2556
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 145 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.