การศึกษาเชิงเปรียบเทียบญาณวิทยาในปรัชญาฮินดูกับพุทธปรัชญาเถรวาท = A Comparative Study of Epistemology in philosophy of Hinduism and Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
พระสุริยา จิรธมฺโม (ธรรมรักษา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1