การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 = Administration of Buddhist way schools in basic education institutes under Nakhonratchasima primary educational service area office 2 /

ผู้แต่ง
สุวรรณี สันติธรรมการ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ส875ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ), 126 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.