ศึกษาวิเคราะห์บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทย = An Analytical Study of Roles of Monastic Order of Thai Monks in Disseminating Buddhism /

ผู้แต่ง
พระสมบูรณ์ ยโสธโร (ชารินทร์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.37 ส257ศ 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 117 หน้า ; 30 ซม.