ศึกษาเชิงวิเคราะห์คลองสิบสี่ในวัฒนธรรมอีสานตามแนวจริยศาสตร์ = An Analytical Study of Khong Sib-Si in Isan Culture Acording to Ethics /

ผู้แต่ง
พระสหภพ อภินนฺโท (เผ่าบ้านฝาง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1