ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร = Opinions of teachers on the academic administration, Photisarn Pittayakorn School, Bangkok /

ผู้แต่ง
พระคอนสะหวัน จนฺทสาโร (จันทวงค์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ค185ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฝ) 263 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.