ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = School Children's Opinions Towards Teaching and Learning Management of Arts Sub-District, Chiang Mai Kindergarten School, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
ประชา รุ่งศิริ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1