การประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : ศึกษาเฉพาะโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร = Application of the Buddhist principles in the lives of secondary school students : A case of Watphradousoungnaitham School, Khvengwatthaphra, Bangkokyai District, Bangkok

ผู้แต่ง
พระสุเทียร ปญฺญาธโร (สอย)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1