การประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : ศึกษาเฉพาะโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร = Application of the Buddhist principles in the lives of secondary school students : A case of Watphradousoungnaitham School, Khvengwatthaphra, Bangkokyai District, Bangkok

ผู้แต่ง
พระสุเทียร ปญฺญาธโร (สอย)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 370.114 ส781ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ), 140 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.