แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร = Development Guidelines in Political Participatio of the Teachers and Educational Personnel in Khlongkhlung District, Kampharngphet Province /

ผู้แต่ง
ศศินภา นามนิตย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1