ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม 7 กับประสิทธิผล การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนม = Relationship Between Administration on Seven Sappurisadhammas And Effectiveness of Sangha's Administration in Nakhonphanom Province /

ผู้แต่ง
พระคฑาวุธ คุตฺตวํโส (สุวรรณมาโจ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1