ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 = Schoolchildren guardians' expectation towards the educational management of Ban Buakkroknoi community school, office of Chiang Mai elementary education area 1 /

ผู้แต่ง
อุทัยวรรณ ไชยคุณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.14 อ823ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ด), 134 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.