ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Satisfaction towards the computer labs using of the students of faculty of fine arts, Chiang Mai University /

ผู้แต่ง
ประภาส เมธา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1