แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนในชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา ตำบลทุ่งเขาหลวง กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด = Guidelines for Developing Favourable Features of Students in the Community : A Case Study of Thapo Phakkamwitya School, Tung Luang Sub-District, Roi-Et Province /

ผู้แต่ง
ศักดิ์ชัย สุวภาพ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.8 ศ324น 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 123 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.