จดหมายเหตุงานเฉลิมฉลอง 100 ปี พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ อินฺทปญฺโญ) /

ผู้แต่ง
ศันสนีย์ มานะกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1