การเปรียบเทียบผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานกับกิจกรรมการพับกระดาษ : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพรรณี เชียงใหม่ = The Comparison Between the Creative Development in the Pre-School Student by using the Tale Telling Activity and Sa-paper Folding Activity : A Case Study of the 3rd Grade of Kindergarten Students in Phannee Kindergarten School, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
กรรณิการ์ หาญวิริยะกิติชัย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372 ก173ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช), 126 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.