100 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร /

ผู้แต่ง
ธนิก เลิศชาญฤทธ์,
Corporate Author
กรมศิลปากร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2554