การศึกษาเรื่องสัมมาวาจาในพุทธปรัชญาเถรวาท = A Study of The Right Speech in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม (แสงมะโน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ส-ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 116 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.