เครื่องประกอบพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1