ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 /

ผู้แต่ง
กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
Corporate Author
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1