เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการสื่อสาร /

Corporate Author
คณะกรรมการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1