กรรมลิขิต /

ผู้แต่ง
ธมฺมวฑฺโฒ ภิกขุ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : [ม.ป.พ.], 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 13