รายงานการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานเทียบโอนผลการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษา /

ผู้แต่ง
สุมาลี สังข์ศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1