สวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น แปล /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ทุนนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนา, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 11