เหตุและผลของการอวดอุตริมนุษยธรรม (ทำไมพระพุทธเจ้าจึงห้ามอวดอุตริมนุษยธรรม) /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3122 พ335ห 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ปาปิรุส พับลิเคชั่น, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
33 หน้า