สมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง /

ผู้แต่ง
วิญญู บุญยงศ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เทพรัตน์ พับลิชชิ่งกรุ๊ป, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1