พระธรรมเทศนา พระราชพงศาวดารสังเขป : พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา /

ผู้แต่ง
ปรมานุชิตชิโนรส,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2533