การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอำเภอด่านซ้าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 = Administrativg along with Principle of Good Governance of Basic Education Schools Executives in Dan Sai District under Loei Primary Educational Service Area Office 3 /

ผู้แต่ง
ธเนศ ภักดีมี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1