การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขันพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 = Academic affairs administration in basic educational institutes under Roi-Et primary educational service area office 2 /

ผู้แต่ง
สุนีย์ จันทรศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ส821ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 154 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.