ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภอบ้านดุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 = The advising and helping system in basic education institutes in Ban Dung under Udon Thani primary educational service area office 3 /

ผู้แต่ง
ไพลิน พระโรจน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.7 พ994ร 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ), 129 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.