ปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 = The Problems in Internal Supervision in Basic Educational Institutes under the Khon Kaen Primary Educationa Service Area Office 3

ผู้แต่ง
สมหมาย กุลสังขาร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ส287ป 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ), 196 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.