การบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 = Learning resources management of basic educational institutes under Nakhonratchasima primary educational service area office 6

ผู้แต่ง
สัมผัส หมั่นนอก
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ส612ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 134 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.