การพัฒนาตนตามหลักอานาปานสติ : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม /

ผู้แต่ง
พระวิเชียร แสนศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 ว564ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ), 187 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.