การพัฒนาตนตามหลักอานาปานสติ : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม /

ผู้แต่ง
พระวิเชียร แสนศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1