จดหมายเหตุชาวไทยเชื้อสายมอญบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตามลัทธิธรรมเนียมมอญ /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพฯ, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1