สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 7 /

Corporate Author
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 14