สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 13 /

Corporate Author
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 10