สารานุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติ : ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี /

Corporate Author
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2