ขุนทรัพย์จากพระโอษฐ์ ฉบับพกพา เล่ม 1 /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : แสวงสุทธิการพิมพ์, 2534
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1