60 ปีครองราชย์ ประโยชน์สุขประชาราษฎร์ เล่ม 2 /

Corporate Author
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1