พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1