พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.312 ม231พ 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
[80], 476 หน้า ; 27 ซม.