พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ชำระเพิ่มเติม ช่วงที่ 1/เสริม) /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.303 พ335พ 2553
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 14
Physical description
585 หน้า ; 21 ซม.